Haaren/Amsterdam, 10 september 2019 | Bureau KM en boomkwekerij M. v.d. Oever slaan binnen VerGroen! de handen ineen om onder andere gemeenten te ondersteunen bij de grote, vooral door klimaatverandering en gezondheid gestuurde, vergroeningsopgave.

Binnen VerGroen! bundelen de bedrijven hun specialismen en netwerk, waardoor niet alleen naar het groen wordt gekeken, maar naar de totale inrichting van de openbare ruimte, inclusief het ‘grijs’. Deze inrichting bepaalt namelijk of een groene ruimte uiteindelijk ook goed gebruikt en  prettig beleefd wordt.

Het juiste groen op de juiste plek

M. van den Oever heeft veel kennis van groen en koppelt deze aan de functie van de openbare ruimte. Zo zijn zes groene ‘leefwerelden’ en tientallen groenoplossingen voor verschillende typen gebruik van de openbare ruimte uitgewerkt. Bureau KM heeft expertise over hoe de inrichting van de openbare ruimte zorgt voor een goed gebruik en beleving, inclusief het groen.

Rosemarie Maas van Bureau KM: “Fijne en logische loop- en fietsverbindingen, sociale veiligheid en goede speel- en zitgelegenheid bepalen bijvoorbeeld mede de kwaliteit van een groene plek. Bovendien moet groen zodanig ingepast worden dat dit niet ten koste gaat van het gebruik; bijvoorbeeld extra ruimte voor groen versus de benodigde vrije ruimte voor voetgangers of rolstoelgebruikers.”

Marwin Dekkers, directeur van M. v.d. Oever: “Door onze kennis en expertise te combineren, kijken we integraal naar groenkwaliteit én gebruikskwaliteit. Meer specifiek: we geven inzicht in welke gebieden welk aanpassingen nodig zijn, om zowel duurzaam vergroend (hittestress, wateropgave, CO2-reductie, etc.) als gezond, goed gebruikt, aantrekkelijk en prettig te worden voor mens én dier. Uiteraard werken we ook graag samen met stedenbouwkundigen of andere vaste externe ontwerprelaties van onze opdrachtgevers.”

 

VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu
VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu

 

De VerGroen! aanpak

In overleg met de op­dracht­gever wordt gekozen voor een van de drie VerGroen! advies­pro­duc­ten:

VerGroen! Projecten – Waar ligt verbeter­poten­tieel bij specifieke plek­ken? Wij analyseren integraal de gebruiks­kwaliteit en het groen (inclusief de beheer­conse­quen­ties) en stel­len de belang­rijkste verbeter­punten vast. Dit doen wij aan de hand van ‘Pret­tige Plekken, Handboek Mens Open­bare Ruimte’ en de Green Life™ Scan, een uitgebreide schouw van de betref­fende plek en interviews met stake­holders en (toe­kom­stige) gebruikers. De opdracht­gever ontvangt een advies­rap­port, schets­ontwerp, vi­sua­li­saties en/of be­plantings­advies.

VerGroen! Kansen – Waar liggen de kansen in stad of wijk? Waar liggen de kansen in de diverse typen open­bare ruimten in een wijk of zelfs de hele gemeente met betrek­king tot vergroen­ing en beter gebruik en welke type oplos­sing­en horen daarbij? Wij brengen het in kaart. Let­ter­lijk. Daarbij maken we voor de gekozen plek­ken (van bedrij­ven­ter­reinen tot woon­wijken en pleinen) vi­suali­saties van de gewenste situatie, inclusief de (nieuwe) beplan­ting.

VerGroen! Strategie – Hoe realiseert de gemeente haar ambities met betrek­king tot vergroe­ning? Onderzoek onder bewoners, bestuurders en ambte­naren naar behoeften, beleid en dromen en een analyse van ‘de groene potentie van de gemeente’. Dit is onder meer gere­la­teerd aan keuzes met betrek­king het gewenste gebruik, klimaat, economie, welzijn en ecologie. Wij bieden inspiratie (wer­vende toekomst­beelden), denken mee en maken een stap­pen­plan voor het tot stand brengen van de gewenste ontwikke­ling­en voor een groene(re) en goed gebruikte openbare ruimte.

VerGroen! kan desgewenst ook bij par­tici­patie­tra­jecten onder­steunen.

 

Meldt u hier direct aan voor een oriënterend gesprek:

 

 

 

VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu
VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu

VerGroen! voor pleinen, speelplekken, winkelstraten, woonwijken, bedrijventerreinen en meer!

  • Groen is goed voor het klimaat: groen vangt meer water op dan ‘grijs’ en zorgt voor vermindering van CO2 en fijnstof in de lucht.
  • Groen draagt bij aan ons welzijn: groen reduceert hittestress, ontspant, maakt gelukkig en nodigt uit tot ontmoeten, spelen, sporten en bewegen.
  • Groen vergroot direct de biodiversiteit: als voedselbron en onderdak voor dieren.
  • Groen versterkt economie en cultuur: de leefbaarhaarheid, identiteit en aantrekkelijkheid van stad, wijk en dorp.

 

VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu
VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu

 

Ontvang gratis het handboek ‘Prettige Plekken’

Adviseurs van VerGroen! komen op verzoek bij geïnteresseerde partijen langs voor een oriënterend gesprek, waarbij de behoeften/kernvragen helder worden en een passende aanpak wordt voorgesteld.
Kyra Kuitert van Bureau KM: “Als bonus krijgen de eerste 10 gemeenten of bedrijven die geheel vrijblijvend een VerGroen! adviseur uitnodigen een GRATIS exemplaar van het zeer goed beoordeelde ‘Prettige Plekken, Handboek Mens Openbare Ruimte’. Dit handboek biedt ruim 500 concrete ruimtelijke richtlijnen naar schaalniveau (blok, buurt, stad) en voor parken en pleinen. Door toepassing van de richtlijnen kunnen de vaak grote investeringen in de openbare ruimte efficiënt(er) worden aangewend en ontstaan plekken met een hoge gebruikskwaliteit.”

Download de uitgebreide brochure of meldt u aan voor een oriënterend gesprek op:
www.vergroen.nu

 

Of schrijf u direct hier in

 

 

 

VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu
VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu

 

 

VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu
VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu

 

VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu
VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu

 

VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu
VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu

 

VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu

VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu

 

VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu
VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu

 

VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu
VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu

 

VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu
VerGroen! Ga naar www.vergroen.nu