Voorloper in duurzaamheid

Boomkwekerij M. van den Oever is voorloper in de verduurzaming. We hebben een pioniers- en ambassadeursrol in duurzaam kweken van groen. Wij noemen deze aanpak het ‘kweken’ van ‘Natuurlijke GroeikrachtTM’ voor onze klanten, ons bedrijf en onze mensen.

Wij profileren ons daarom als ‘de Leefwereldverbeteraars’ en geven hier inhoud aan door onze inspanningen op klimatologisch, economisch, sociaal-maatschappelijk- en milieugebied steeds aantoonbaar te maken op basis onze vier P’s met bijbehorende kwaliteits- en certificatiesystemen.

People - mensen die onze leefwereld verbeteren

Uw toegang tot 12.000 soorten

 • Meer dan 200 jaar ervaring
 • 7 generaties M. van den Oever, iedere dag vernieuwen
 • Met een koplopers- em ambassadeursrol in duurzaam kweken
 • Echte vakkennis in het kweken en toepassen van bomen, heersers en vaste planten tot wel 12.000 soorten
 • Gek gedreven om úw en ónze leefwereld te verbeteren
 • ‘Iedereen doet mee’; wij werken samen met drie belangrijke organisaties (Stichting Prisma, ASVZ en WSD) om onze ‘social return’ niet alleen te belijden maar ook waar te maken
 • Wij werken om energie te geven én te krijgen; gemiddeld werken onze medewerkers 26 jaar bij ons!

Planet - Mensen die tegelijkertijd moeder aarde bechermen

Milieuvriendelijke teelt

Boomkwekerij M. van den Oever hecht veel waarde aan een milieuvriendelijke teelt van bomen en planten. Een groeiend deel van onze kwekerij is SKAL gecertificeerd en we kunnen daadwerkelijk biologische gekweekte bomen leveren van eigen kwekerij. Het gehele areaal van de boomkwekerij is dan ook gecertificeerd onder PlantProof. Dit is de nieuwe internationale naam voor het vroegere keurmerk Milieukeur. Binnen PlanetProof worden strenge eisen gesteld aan het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Maar als ambassadeur van duurzaam kweken gaan we verder dan enkel deze eisen.

Bomen die onder PlanetProof zijn gecertificeerd voldoen aan de duurzaamheidscriteria die door de Rijksoverheid zijn opgesteld. Kijk voor meer informatie op planetproof en voormalig milieukeur.

Biodiversiteit op de boomkwekerij

In de boomkwekerij stimuleren wij biodiversiteit, om daarmee de afhankelijkheid van kunstmest en bestrijdingsmiddelen te verminderen. Zo hebben we nestkastjes voor vogels opgehangen. De vogels eten schadelijke insecten die de bomen anders zouden aantasten. Ook zaaien we bloemenmengsels op lege stroken in de boomkwekerij. De bloemen trekken veel nuttige insecten aan zoals zweefvliegen, hommels, bijen en vlinders.

NL Greenlabel A status

M. van den Oever beschikt over de NL Greenlabel – A status (hoogste status). Deze status wordt afgegeven aan organisaties die vooruitstrevend zijn op het gebeid van duurzaamheid. Dit gebeurt door expert judgement van deskundigen op dit gebied. 

Optimale bodemomstandigheden

De bomen die wij kweken groeien onder optimale bodemomstandigheden. Door het gebruik natuurlijke bemesters, compost op maat met de benodigde nutriënten en door minimale grondbewerking blijft het bodemleven in stand.

CO2-prestatieladder

Wij  zijn  als eerste grote Nederlandse boomkweker gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder (link certificaat).
Elke geplante boom is een zuurstoffabriek en reduceert jaarlijks bijvoorbeeld de complete CO2-belasting van gemiddeld 250 kilometer autorijden!

Profit - Mensen die samen met u groenwaarde creëren

Greenlife™ Omgevingen

 • Wij lopen voorop in het verbeteren van maatschappelijk relevante groenomgevingen!
 • Ons unieke Green Life ProgrammaTM helpt u in Inspiratie, Advies, Realisatie én Beheer …
 • immers de júiste keuzes in groenassortiment, groeiplaats- en inrichtingsmaterialen bepalen de realisatie van groenwaarde en dus Leefwereldwaarde!
 • Deze 6 nieuwe Green LifeTM Omgevingen zijn:
  • Levend groen
  • Recreatief groen
  • Gastvrij groen
  • Helend groen
  • Productief groen
  • Infra groen
 • Wij herinvesteren onze winst in innovatie & kennisontwikkeling extern (o.a. Wageningen University, Philips Lighting) en intern (mini-projecten)

Pleasure - Mensen die samen met u groenwaarde creëren

Samen werken

 • Wij herinvesteren onze winst in innovatie & kennisontwikkeling extern (o.a. Wageningen University, Philips Lighting) en intern (mini-projecten)
 • Wij genieten wanneer u complimenten krijgt over uw groenomgeving
 • Wij zijn pas tevreden wanneer u dat bent én onze wereld groener en beter is
 • Eenvoudig logistiek afroepen en ‘just-in-time’ levering, levert rust en géén stress
 • Samenwerken is het nieuwe werken
 • Met élk project dragen wij en u bij aan het M. van den oever Green Life Fonds

Certificeringen

Wij zijn als eerste grote Nederlandse boomkweker gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder.
Elke geplante boom is een zuurstoffabriek en reduceert jaarlijks bijvoorbeeld de complete CO2-belasting van gemiddeld 250 kilometer autorijden!

CO2-prestatieladder

Het CO2-prestatieladder certificaat  hebben we behaald. Met dit certificaat laten wij nóg beter zien hoe onze duurzaam en CO2 bewuste werkwijze ingezet wordt bij onder andere aanbestedingen en commerciële opdrachten. Variërend van verkleinen van klimaateffecten door juiste keuzes in groene beplanting, hoe we samen extra CO2-emissie kunnen reduceren, tot het in kaart brengen van de in- en externe communicatie daarover en onze participatie in keteninitiatieven.

De ladder wordt beheerd en ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Hier zijn wij dan ook deelnemende partij aan. Onze bedrijfsinformatie vindt u terug op de website van SKAO en hier vindt u het CO2-prestatieladder certificaat.

Footprint

Boomkwekerijen M. van den Oever & Zn. heeft zich als maatschappelijke doel gesteld om de CO2uitstoot te reduceren en continu te verduurzamen. De CO2-footprint is voor M. van den Oever een milieumaat om jaarlijks inzichtelijk te maken hoeveel CO2 er wordt uitgestoten en is vastgesteld volgens de ‘Greenhouse Gas Protocol’ methode.

De CO2-footprint geeft inzicht waar reductie mogelijk is wat kan leiden tot besparingen. Reductie is mogelijk op bijvoorbeeld transport, energie, afval, water en papier. Hier zijn wij ons bewust van en communiceren dit ook binnen en buiten onze organisatie.

CO-footprint van 2019 vindt u hier.

CO-footprint van 2020 vindt u hier.

CO-footprint van 2021 vindt u hier.

CO-footprint van 2022 vindt u hier.

Documentatie

Om onze doelstellingen te behalen is het belangrijk dat we de met elkaar gemaakte afspraken vastleggen in een actieplan. In het energiemanagement actieplan wordt de ‘plan-do-check-act’ cyclus beschreven welke moet zorgen voor een continue verbetering van de energie efficiëntie.

Daarnaast is M. van den Oever een transparante organisatie met een open vizier welke zich ten doel heeft gesteld om het draagvlak voor CO2-reductie te vergroten door met zowel met interne als externe partijen open te communiceren. Zij schuwt niet om de dialoog aan te gaan met medewerkers, klanten, leveranciers en andere ketenpartners om de noodzaak van CO2-reductie onder ogen te brengen. Onderstaand vindt u de bijbehorende documentatie.

Reductiemaatregelen

Eind 2016

Voor 2017 wil M. van den Oever een COreductie behalen van 4% ten opzichte van het referentiejaar 2016. Om dit te bewerkstelligen investeert M. van den Oever onder andere in elektrisch materieel, zuinige en elektrische voertuigen, scholing van personeel en onze eigen gebouwen.

Eind 2017

De gestelde reductiedoelstelling voor 2017 is door M. van den Oever ruimschoots behaald met een reductie van ruim 9%. Het reductie doel voor 2017 was 4%. De genomen maatregelen voor het terugbrengen van de totale CO2-uitstoot zijn effectief en wij verwachten dat deze trend zich in 2018 doorzet.

Eind 2018

Ondanks de flinke toename van activiteiten is het dit jaar gelukt om de CO2-emissie te reduceren. We zien een totale daling van 15 ton. De gestelde reductiedoelstelling voor 2018 van Scope 1 van -2% is bijna gehaald door M. van den Oever ondanks de toegenomen activiteiten: -1,76%. Voor scope 2 was de reductiedoelstelling -50%. We hebben -70% gehaald. De genomen maatregelen voor het terugbrengen van de totale CO2-uitstoot zijn effectief.

Eind 2019

In 2019 is de CO2 uitstoot gedaald t.o.v. het referentiejaar 2016 en de voorgaande jaren. De gestelde doelstellingen scope 1 en scope 2 voor 2019 zijn behaald. De directie heeft besloten om haar ambitie t.a.v. CO2 reductie te vergroten t.o.v. het referentiejaar. De KPI CO2 per omzet is t.o.v. het referentie in 2019 gedaald met 15,2 ton per miljoen € omzet. Dit komt overeen met een daling van 39%. De genomen maatregelen leiden tot gewenst resultaat en we verwachten dat de trend de komende jaren doorzet. Ook draagt het bewustzijn en de inspanningen van onze medewerkers in belangrijke mate toe bij het realiseren van onze doelstellingen.

Eind 2021

In 2021 gaan we in samenwerking met onze leverancier voor grond- en loonwerk, Mulders een samenwerking aan om in de keten van toelevering van compost CO2 te besparen. Voor meer informatie zie deze bijlage.

Keten initiatieven

M. van den Oever heeft in het kader van de CO2-prestatieladder het initiatief genomen om samen met composteerder Van Iersel en de Gemeente Haaren te bekijken hoe we meer CO2 in de teeltaarde kunnen bufferen door de organische stof in de humus te verhogen. Hier zijn reeds bijzondere resultaten behaald in Oostenrijk met deze methode. In het onderstaande document vindt u meer informatie over ons keteninitiatief.

Keteninitiatief CO2-humus | Bodem-koolstofcredits

M. van den Oever heeft in het kader van de CO2-prestatieladder een tweede initiatief genomen om de beladingsgraad van vrachtwagens te verhogen. Dit wordt gerealiseerd door combi-vrachten samen te stellen voor een bepaalde regio en deze op vastgestelde dagen uit te leveren. Hierdoor kunnen we op de interne en externe logsitiek brandstof besparen. In het onderstaand document vindt u meer informatie over dit tweede keteninitiatief.

Keteninitiatief Vaste leverdagen Nederland | CO2-reductie logistiek

Meer uitleg over de keteninitiatieven van M. van den Oever vindt u op de website van SKAO via deze link.

Optimale bodemomstandigheden

De bomen die wij kweken groeien onder optimale bodemomstandigheden. Door het gebruik natuurlijke bemesters, compost op maat met de benodigde nutriënten en door minimale grondbewerking blijft het bodemleven in stand.

Filters

Oplossing
Oplossing
Groeiplaatscondities
Groeiplaatscondities
Groeiwijze
Groeiwijze
Bloeikleur
Bloeikleur
Volwassen hoogte
Volwassen hoogte